Medycyna pracy

Nadrzędnym celem medycyny pracy jest ochrona zdrowia pracownika i przeciwdziałanie niebezpiecznym sytuacjom, wynikającym z dopuszczenia do pracy osoby, która ma przeciwwskazania do wykonywania określonego rodzaju pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na każdego pracodawcę obowiązek skierowania pracownika, czyli osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, na badania z zakresu medycyny pracy, a także pokrycia ich kosztów. Do pracy można dopuścić wyłącznie pracownika, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danych czynności.

W naszej placówce medycznej oferujemy pełny zakres usług z zakresu medycyny pracy, w tym:

  • konsultacje u specjalisty od medycyny pracy i lekarzy specjalistów;
  • badania laboratoryjne i diagnostyczne;
  • dojazd zespołu medycznego do miejsca pracy w przypadku grup większych niż 6 osób.
  • wystawienie orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu lub ich braku.

 

Rodzaje badań w medycynie pracy

W celu odbycia wizyty o lekarza medycyny pracy, trzeba posiadać aktualne skierowanie od pracodawcy, lub w przypadku uczniów i studentów od instytucji oświatowej. Wyróżniamy cztery rodzaje badań profilaktycznych, występujące w medycynie pracy:

  • wstępne, należy wykonać przy rozpoczynaniu każdej nowej pracy;
  • okresowe, których częstotliwość jest uzależniona od stopnia narażenia pracownika na szkodliwe czynniki w miejscu pracy oraz zajmowanym przez niego stanowisku;
  • kontrolne, wykonywane w przypadku długich i ciągłych przerw w pracy wynoszących co najmniej 30 dni.
  • do celów sanitarno-epidemiologicznych, w przypadku osób ubiegających się o stanowiska pracy, związane z kontaktem z ludźmi lub żywnością.

Ilość i typ badań jest uzależniony od narażenia na ekspozycję na czynniki ryzyka, takie jak np. praca: przy komputerze (badanie wzroku); na wysokości (badania wysokościowe), w silnym, długotrwałym stresie i napięciu psychicznym (badania serca); w obecności szkodliwych dla zdrowia chemikaliów (badania ALAT).

 

badacze w laboratorium